fbpx

ריאד, ערב הסעודית, מקור הנוודות

ערב הסעודית - ריאד

דגל מספר 104 במסע ש×ינו נגמר – ערב הסעודית
ר×שית הנוודות מתחילה בערב הסעודית, ×לפי ×©× ×™× ×œ×¤× ×™ הספירה, ××– הבדו××™× ×”×ª×—×™×œ×• לנדוד ×ž×ž×§×•× ×œ×ž×§×•× ×œ×œ× ×‘×™×ª קבע. ×ž×—×¤×©×™× ×‘×¢×™×§×¨ ×חר מקורות מי×.
כמה ×לפי ×©× ×™× ×חרי, ×נחנו, ×”× ×•×•×“×™× ×”×“×™×’×™×˜×œ×™×™× × ×•×“×“×™× ×ž×ž×§×•× ×œ×ž×§×•×, ×ž×—×¤×©×™× ×‘×¢×™×§×¨ ×חר WiFi.

הנחיתה, בטיסה מ×יסטנבול היתה רכה, מ×ות ×”× ×•×¡×¢×™× ×§×¤×¦×• ×ž×ž×•×©×‘×™×”× ×ž×™×“ ×יך שגלגלי המטוס נגעו בקרקע ונעמדו בתור לצ×ת, ×ž×ž×”×¨×™× ×œ×©×•× ×ž×§×•×, ×”×“×™×™×œ×™× ×œ× ×”×ª×¨×©×ž×•, ×בל ×’× ×œ× ×‘×™×§×©×• לשבת – ×”× ×¨×’×™×œ×™× ×× ×™ מבין.

ביקורת ×“×¨×›×•× ×™× ×ž×”×™×¨×”, טביעות ×צבע, חיוך למצלמה, מציג ×ת הויזה ×”×לקטרונית ו… ברוך ×”×‘× ×œ×¢×¨×‘ הסעודית.
הדרכון הנוכחי שלי, ×ירופ××™, בו ×¨×©×•× ×©×ž×§×•× ×”×œ×™×“×” ×”×•× ISR ×ž×œ× ×‘×¢×™×§×¨ בחותמות ממדינות מוסלמיות ערביות – מלזיה, ×ינדונזיה, בנגדלש, קט×ר, בחריין, ×יחוד ×”×מירויות, עומ×ן, ירדן, ×ž×¦×¨×™× ×•×זרביג’ן – בשילוב ×¢× ×”×—×–×•×ª המזרח תיכונית שלי – ×× ×™ עובר גבולות במדינות ערביות בקלות 🙂
בטרמינל ×× ×™ רוכש כרטיס SIM מקומי, רשת סלולרית שנקר×ת “זין” – נשמע מבטיח. מהירות 5G מעל ל-100MB הורדה והעל××”, וחבילה של 15GB בעלות של 80 ש”×—.
הרי×ל הסעודי ×”×•× ×›×ž×¢×˜ 1 ל-1 ×¢× ×©×¢×¨ השקל.

מחוץ לטרמינל מחכה לי מוחמד, × ×”×’ Careem ×”×פליקציה המתחרה של Uber במדינות ערב.
הנסיעה לעיר עולה לי 90 ש”×—, ×•×”×™× ×©×§×˜×” במיוחד.

×”×ינטרנט ממש בסדר

למלון ×× ×™ מגיע מ×וחר, ×”×יש בדלפק ישר מזהה ×ותי ×•×’× ×ž×‘×˜× ×ת ×”×©× ×©×œ×™ בצורה נכונה, בערבית – נמרוד. ×× ×™ מחייך, ×”×•× ×œ×.
×ת המזוודה עוזר לי לקחת בחור מבוגר מבנגלדש, ×”×•× ×ž×ª×¨×’×© לשמוע שביקרתי ב×רץ הולדתו ובעיר בה גדל – ד×קה, ו×× ×™, ×× ×™ קצת עצוב לי לר×ות ××“× ×ž×‘×•×’×¨ נעקר ממשפחתו ×לפי ×§×™×œ×•×ž×˜×¨×™× ×‘×©×‘×™×œ שיוכל לשלוח ×œ×”× ×›×¡×£.

 

 

 

200 ש”×— ללילה, 3 כוכבי×, מרכז העיר – ישנתי ×‘×˜×•×‘×™× ×™×•×ª×¨.

הבוקר עולה על רי×ד, “עוד” עיר בירה במדינה מוסלמית, מהמדינות הגדולות והחשובות ×‘×¢×•×œ× ×”×¢×¨×‘×™ – ערב הסעודית – ×”×™× ×¢×™×¨ גדולה במימדיה ותושביה (7.5 מיליון), חמה ויבשה, ×œ×œ× ×ª×—×‘×•×¨×” ציבורית × ×ותה ×•×¢× ×”×¨×‘×” היסטוריה ותרבות ערבית. במהלך ×”×™×•× – הרחובות שוממי×, וכך ×’× ×”×§× ×™×•× ×™× ×”×’×“×•×œ×™×, ×ת השקט ×”×–×” במהלך ×”×™×•× ×¨×§ קרי×ות התפילה מהמסגד מפרות.
הדלק זול – ועל כן, תמצ×ו ×›×ן המון ×¨×›×‘×™× ×¢×œ הכבישי×, בעיקר ×’’×™×¤×™× ×–×•×œ×œ×™ דלק ופולטי CO2, ההתחממות הגלובלית עוד ×œ× ×”×’×™×¢×” לכ×ן – ×ו יותר נכון – תמיד הייתה ×›×ן, ×¢× ×˜×ž×¤×¨×˜×•×¨×” ממוצעת של 40 מעלות בעונה. ערב הסעודית ×”×™× ×ž×“×‘×¨ ×חד גדול.

בפתח המלון שלי עומד ×חד ×”×¡×ž×œ×™× ×©×œ רי×ד – מגדל Kingdom Center, ×× ×™ מכנה ×ותו “הפותחן”, ×”×•× × ×™×©× ×œ×’×•×‘×” מרשי×, ובולט מעל ×”×פרוריות של ש×ר ×”×‘× ×™×™× ×™× ×‘×¡×‘×™×‘×”.
סיבוב מהיר בקניון ×©× ×ž×¦× ×‘×§×•×ž×•×ª הר×שונות ×”×™×” ×ž×©×¢×ž× ×‘×ž×™×•×—×“, בעיקר ×›×™ הייתי לבד בקניון. ×בל ×œ× ×œ×”×¨×‘×” זמן, ×חרי חצי שעה של סיבוב נתקלתי בחבר מ-× ×•×•×“×™× ×“×™×’×™×˜×œ×™×™× ×™×©×¨×ל ×©×’× ×”×•× ×ž×‘×§×¨, ישבנו בסט×רב×קס, החלפנו חוויות מהנוודות ונפרדנו לדרכנו, בידיעה שניפגש שוב. זו ×œ× ×¤×¢× ×¨×שונה שמזדמן לנו להיות ב×ותו הזמן ב×ותה מדינה, עיר, וקניון. ×’× 5 ×©× ×™× ×חרי הקמת הקהילה, 9 ×©× ×™× ×‘×ª×•×š המסע, ו×לפי חברי קהילה שכבר פגשתי ב×רץ ×•×‘×¢×•×œ× – ×× ×™ עדיין מופתע, ונרגש, לפגוש ×—×‘×¨×™× ×ž×”×§×”×™×œ×”, בטח ×× ×–×” בערב הסעודית.

 


המשכתי למוזי×ון Al Masmak Palace Museum המספר ×ת סיפורה של רי×ד, המלחמות סביבה, ופינה שמוקדשת לתרבות שתיית הקפה. ×—×™× × ×•× ×—×ž×“. ×חלה מזגן.
×”×ž×¨×—×§×™× ×ž×תר ל×תר ×”× ×“×™ גדולי×, ו×× ×™ נדרש למונית (Uber, Careem, Bolt) בכדי להגיע ×ž×ž×§×•× ×œ×ž×§×•× – לרוב נסיעה של 25-30 דקות ובעלות של 50-60 ש”×—.
×ž×©× ×—×–×¨×ª×™ למגדל ועליתי לתצפית, 65 ש”×—, ו-99 וקומות ×©×¢×•×œ×™× ×‘×ž×¢×œ×™×ª בכדי לקבל תמונת פנורמה של העיר העצומה הזו.
נתתי לשמש לשקוע, צילמתי כמה תמונות, ולקחתי עוד מונית בדרך ל-Riyadh Boulevard City.

Riyadh Boulevard City – זהו פ×רק מודרני – שילוב של לונה פ×רק, קניון, מסעדות ושלל ×טרקציות ב×וויר הפתוח – הכניסה עולה 10 ×©×§×œ×™× ×œ×¤× ×™ כל ש×ר ×”×‘×–×‘×•×–×™× ×©×ž×—×›×™× ×œ×›× ×‘×¤× ×™×. ×”×ž×§×•× ×©×•×§×§ ×—×™×™×, מוזיקה וצבע – ומלבד הלבוש המסורתי ×©×›×•×œ× ×œ×‘×•×©×™× ×¤×” – כל ש×ר ×”×¡×ž×ž× ×™× ×•×”×—×’×™×’×” מסביב – ×”×™× ×ž×¢×¨×‘×™×ª לחלוטין ×¢× ×ž×•×–×™×§×” קצבית והופעות.
הסתובבתי שלוש שעות ×•×œ× ×¨×יתי הכל, ביצעתי עצירה ל×רוחת ערב ב×חת המסעדות שיושבות על שפת ×”××’× ×”×ž×œ×כותי – מסעדה לבנונית ×סלית ×©× ×©×™×œ×ž×ª×™ 165 ש”×— על ×רוחה, ×חרי ×”× ×—×”. (כוס לימונדה ב-30 ש”×—).
רי×ד ×”×™× ×ž×™×§×¡ מבחינת עלויות, בחלק מהמקומות תמצ×ו ×וכל ×•×‘×’×“×™× ×–×•×œ×™×, ×ך במקומות היותר מתיורי×-×ž×¢×¨×‘×™×™× – ××ª× ×ª×©×œ×ž×• יותר מהרגיל. השוו×תי לעומת כמה ×ž×•×¦×¨×™× ×©×¨×›×©×ª×™ בביקור לישר×ל ל×חרונה – ×•×”×ž×—×™×¨×™× ×”×™×• ×›×¤×•×œ×™× ×‘-רי×ד.

בנסיעה חזרה הביתה (למלון) ×”× ×”×’ התעקש ש×× ×™ ×בחר ××™×–×” מוזיקה לנגן, ××– שמתי לו ×ת ×ורי בן-×רי, וסטטיק ו-בן ×ל – שיהיה לו קצת תרבות ישר×לית ב-לקסוס שלו.
×”×•× ×”×™×” מופתע 🙂

זהו סופו של ×™×•× 1 מתוך 5 בממלכה.

×”×™×•× ×”×©× ×™ ברי×ד התחיל בקצב רגוע, ×ת מרבית ×”×™×•× ×”×§×“×©×ª×™ לעבודה, דילגתי בין “המשרד” שלי בסט×רב×קס, (יש בכל פינה סניף), לבין מסעדת ×”×ž×‘×•×¨×’×¨×™× ×ž×•×ž×œ×¦×ª “בורגר בוטיק“, ×”×™×” טעי×.
רק מ×וחר יותר בערב, לקר×ת תשע, יצ×תי ×ל שכונה שנקר×ת “Diplomatic Quarters”, הרובע הדיפלומטי, ובקיצור DQ.
זוהי השכונה בו שוכנות כל השגרירויות, ×“×™×¤×•×œ×ž×˜×™× ×¨×‘×™×, ×•×–×¨×™× ××—×¨×™× ×œ×¨×•×‘ ×’× ×›×Ÿ יגורו ש×, ×”×™× ×ž×ובטחת היטב, וכבר בכניסה ל×זור, נדרשתי להציג תעודה מזהה בעודי יושב במונית.
מ×וחר יותר בלילה, ×™×”×™×” לי ביקור מעניין משוטר סעודי.

ל-DQ הגעתי בשביל לפגוש ×ת Alia, בחורה סעודית בת 30 שהכרתי 3 ×—×•×“×©×™× ×œ×¤× ×™ כן בטיסה ל-ב×לי. ×”×™× ×™×©×‘×” לידי, והייתה לנו שיחה מ×וד מעניינת, ונותרנו בקשר מ××–.
×’× ×חותה, חיפה, מבט××™× ×‘×“×™×•×§ כמו ש×נחנו מכירי×, הייתה על ×ותה טיסה והצטרפה ×לינו מ×וחר יותר.
יחד ×¢× Alia ב××” שרה, ×חת החברות הטובות שלה.
×›×›×” מצ×תי ×ת עצמי ×¢× ×©×œ×•×© בחורות סעודיות, מקסימות, חכמות, מעניינות ומהממות – יושב במסעדה במרכז ערב הסעודית.
כמובן ששלושתן ידעו ש×× ×™ ישר×לי.
נפגשנו, והן שלחו יד ללחיצה – חיבוק ×ו נשיקה בציבור ×”× ×œ× ×¢×œ הפרק ×›×ן.

השיחה הייתה מרתקת – ש×לתי המון ש×לות על דת ותרבות, על השלטון, על ×יך ×–×” להיות ×ישה במדינה מוסלמית, ו×יך ×”×©×™× ×•×™×™× ×”×ž×©×ž×¢×•×ª×™×™× ×‘-5 ×©× ×™× ×”×חרונות השפיעו עליהן.
×× ×™ ×œ× ×רחיב בפוסט ×”×–×”, ×בל כן ×תקצר ×œ×›× – ×œ× ×©×™× ×‘×ž×ž×œ×›×” יש ×›×™×•× ×–×›×•×™×•×ª כמעט מל×ות כמו לגברי×, והחוק ×ינו מפלה ×ותן – מותר להן לנהוג, ×ין הכרח לעטות רעלות, חופש תעסוקה, הן יכולו להתגרש (בעבר רק הגבר יכל להתגרש) ×•×’× ×”×ž×¢×ž×“ שלהן מבחינה חברתית השתנה ×‘×©× ×™× ×”×חרונות – ×× ×‘×¢×‘×¨ הגבר ×”×™×” “בעל הבית”, ×”×™×•× ×”×ž×¦×‘ שונה ו×פילו הפוך במיוחד בדור הצעיר.
×× ×ª×¨×¦×• לשמוע עוד על ×–×” – כתבו לי בתגובות.

תוך כדי ×”×רוחה שרה זיהתה בחור שיש לידנו, מסתבר ×©×”×•× ×›×•×›×‘ רשתות חברתיות מקומי שדומה במר××” שלו ליורש העצר הסעודי – מוחמד בן סלמן ×•×ž×¤×¨×¡× ×¡×¨×˜×•× ×™× ×‘×¨×©×ª ×›×ילו ×•×”×•× ×¢×¦×ž×• יורש העצר – ניגשנו ×ליו, הצגנו ×ת עצמנו, ×•×”×•× ×ž×וד שמח ×œ×”×¦×˜×œ× ×יתי. הייתה חוויה נחמדה ומצחיקה במיוחד.

×¢× ×”×›×¤×™×œ של יורש העצר

סיימנו ×רוחת ערב טעימה במיוחד, שכללה פיצות ×•×¡×œ×˜×™× ×‘×ž×¡×¢×“×” מעולה שנקר×ת Crazy Pizza, מ×וד מומלץ ×× ××ª× ×‘×ž×§×¨×” בשכונה.
עלות ×”×רוחה הייתה ×›-650 ש”×— עבור ×רבעתנו.
חיפה הציעה להקפיץ ×ותי למלון, וש×לה ×× ×ין לי בעיה לשבת מ×חרונית במכונית ספורט שלה, שכן ×”×ž×•×©×‘×™× ×¦×¤×•×¤×™× ×™×•×ª×¨ במרצדס קופה בה ×”×™× × ×•×”×’×ª. ילדה בת 28.
נכנסו ×רבעתנו לרכב, שמנו מוזיקה ישר×לית, ועוד לפני שהספקנו לנסוע – עצרה לידנו ניידת משטרה, השוטר ×™×¦× ×לינו, דיבר ×יתן בערבית ש×× ×™ ×œ× ×ž×‘×™×Ÿ ו×חרי כמה חילופי ×“×‘×¨×™× ×•×ž×‘×˜ מ×וד בוחן בי – ביקש שניסע.
חיפה הסבירה שזה ×œ× ×¡×‘×™×¨ לר×ות גבר ברכב ×חד ×¢× 3 נשי×, במיוחד ×× ×”×•× ×œ× ×–×” ש×וחז בהגה, ×•×”×™× ×”×™×™×ª×” צריכה להסביר לשוטר ש×× ×™ קולגה שעובד ×יתה במשרד.
נפרדנו ברכב בחיבוקי×, והבטחה שניפגש שוב ברי×ד, ×ו תל-×ביב.

הביקור הקצר שלי ב-רי×ד מגיע לסיומו, ×× ×™ עוד ×ספיק לישון כמה שעות, לפני ש×× ×™ ×™×•×¦× ×ל שדה התעופה, ×ž×©× ××ž×¨×™× ×œ-×ל ×ולה במערב סעודיה.
×ת החוויות מש×, תוכלו ×œ×§×¨×•× ×‘×¤×•×¡×˜ הב×.

תגידו כן! כבו ×ת החדשות, וצ×ו לגלות ×ת העול×,
דין קיכל

 

תגובות

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Picture of דין קיכל

דין קיכל

איפה דין? הנווד הדיגיטלי, מטייל ועובד מרחוק מאז 2014. הקים ומוביל את 'נוודים דיגיטליים ישראל', ביקר עד כה בלמעלה מ-100 מדינות ולא מתכנן לעצור בקרוב.
עריכת פוסט
You are not permitted to submit this form!